Životné prostredie26 cieľov splnených na 100 % v sume 2 136 000 eur
17 cieľov realizovaných priebežne v sume 1 149 000 eur

infografika-enviroment
Ochrana ovzdušia a klímy

V jadrovej elektrárni Mochovce bol v roku 2014 úspešne realizovaný projekt rekonštrukcie klimatizácie a všetkých klimatizačných jednotiek a boli vymenené 6kV vypínače obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme.

Odpadové hospodárstvo

V jadrových elektrárňach Mochovce a jadrových elektrárňach Bohunice boli dosiahnuté významné úspechy týkajúce sa minimalizácie tvorby rádioaktívnych odpadov.

V rámci zlepšenia procesu triedenia pevných rádioaktívnych odpadov bolo v roku 2014 v Jadrových elektrárňach Bohunice vytvorené pracovisko na triedenie pevných rádioaktívnych odpadov podľa druhu odpadu.

Ochrana a sanácia pôdy, podzemných a povrchových vôd

Vo vodnej elektrárni Lipovec bola vykonaná oprava obežného kolesa a vodiaceho ložiska s cieľom zabezpečenia eliminácie úniku nebezpečných a chemických látok do životného prostredia.

V tepelnej elektrárni Vojany bol ukončený projekt rekonštrukcie podlahy pivnice strojovne a podlahy chemickej úpravy vody, ktorou sa zabezpečila nepriepustnosť a odolnosť pivnice voči únikom chemikálií do životného prostredia.

V Jadrových elektrárňach Bohunice bola realizovaná rekonštrukcia jednoplášťových nádrží za dvojplášťové a v jadrových elektrárňach Mochovce bolo vykonané odvodnenie kanálov stáčania nafty a oleja.

Ochrana ovzdušia

Úspora skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve 57 407 ton sa dosiahla náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou – biomasou vo fluidných kotloch v Elektrárňach Nováky (8 454 ton) a Elektrárne Vojany (48 953 ton), ktoré dodali do siete SR 11,6 % elektriny vyrobenej z drevnej štiepky.

Ďalšia úspora približne 2 000 ton CO2 v porovnaní s rovnakým množstvom elektriny vyrobeným v uhoľných elektrárňach sa dosiahla plným využívaním inštalovanej kapacity fotovoltických elektrární v Mochovciach a Vojanoch.

NOx – oxidy dusíka
CO – oxid uhoľnatý
Tuhé znečisťujúce látky
SO2 – oxidy síry

Čítať viac

Ochrana vôd

Dosiahnutá úspora spotreby pitnej vody 13,8 % oproti roku 2013 realizáciou technických opatrení a používaním úsporných sanitárnych zariadení.

Spotreba pitnej vody v rokoch 2010 – 2014 v tis. m3

Úspora technologickej a chladiacej vody o 49,5 % oproti roku 2013 dosiahnutá zmenou spôsobu prietokového chladenia blokov Elektrární Vojany 1 na cirkulačný spôsob s podstatne nižšou spotrebou vody.

Spotreba technologickej a chladiacej vody v rokoch 2010-2014 v mil. m3

Odpadové hospodárstvo

Znížená celková produkcia odpadov o 42,8 % oproti roku 2013 preradením technologických odpadov (popol, škvara, energosadrovec, kaly z chemickej úpravy vody) z kategórie odpadov do kategórie vedľajší produkt. Táto zmena má pozitívny vplyv na zvýšenie ich priameho využitia, najmä v stavebnom priemysle a šetrenie prírodných zdrojov.

Vyprodukované množstvá odpadov v Slovenských elektrárňach za roky 2010-2014 (v tonách)
Environmentálne záťaže
Čítať ďalej