Zainteresované strany

List generálneho riaditeľa

Vážení akcionári a obchodní partneri,
boli sme svedkami ďalšieho roka, v ktorom naša spoločnosť aj naďalej prináša úspech vo svojej činnosti a vytvára zisk pre svojich akcionárov. Aj napriek nepriaznivým podmienkam na trhu sme pracovali na plnení našich ambicióznych cieľov za účelom dosiahnutia plánovaných hospodárskych výsledkov, ktoré síce môžu byť menej pôsobivé ako v minulých rokoch, ale predstavujú veľmi dôležitý úspech, na pozadí náročného obdobia, ktorým v súčasnosti prechádza celý energetický sektor v Európe.

Našou prioritou číslo jeden zostáva bezpečnosť. V roku 2014 spoločnosť dosiahla pozitívne výsledky s úrazovou početnosťou 0,42 a úrazovou závažnosťou 0,01, čo nás posúva o krok bližšie k „nulovej úrazovosti“.

Vynikajúce prevádzkové výsledky dosiahli jadrové elektrárne, ktoré vyrobili rekordných 15,499 GWh elektrickej energie. Podarilo sa nám potvrdiť pozíciu spoločnosti ako jednej z najlepších vo svojej triede a stali sme sa svetovo najlepšími z pohľadu bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Dokazuje to, že Slovenské elektrárne sú centrom jadrovej excelentnosti v rámci skupiny a špičkovým prevádzkovateľom technológie VVER. V prípade kľúčového projektu spoločnosti a jedného z najväčších investičných projektov v histórii Slovenska, dostavby tretieho a štvrtého bloku Jadrových elektrární Mochovce – obaja akcionári potvrdili svoj záväzok na dokončenie projektu a schválili revidovaný rozpočet 4,6 milióna eur, čo umožnilo nastavenie opatrení na posilnenie riadenia a kontroly projektov.

Pri bloku 3 bolo dosiahnuté 80 % dokončenie. Operátori boli plne vyškolení v simulátore, ktorý bol dokončený v roku 2014.

Prevádzka našich tepelných elektrární neustále prispieva k stabilite národnej siete a zabezpečuje flexibilnú schopnosť reagovať na regulačný dopyt. V Novákoch sme začali prípravnú fázu modernizácie dvoch blokov, aby sa predĺžila životnosť prevádzky a aby sa dodržiavali nové limity týkajúce sa životného prostredia. Vo Vojanoch sme schopní spoluspaľovať biomasy s dosiahnutím výroby 47 GWh.

Ďalším míľnikom v roku 2014 bola úspešná realizácia projektu s cieľom zvýšiť hladinu hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh. To potvrdzuje náš záväzok k modernizácii vodných elektrárni.

Celkovo sme schopní vyrábať 92 % našej energie bez emisií CO2.

Slovenské elektrárne opäť dokazujú svoje postavenie dôležitého hráča na stredoeurópskom trhu s elektrickou energiou, ale s touto rolou prichádzajú povinnosti. Aj napriek nepriaznivej situácii na trhu neustále zlepšujeme naše procesy od prevádzky až do centrálnych funkcií, dosahujúc významných úspor a štíhlejšiu a efektívnejšiu organizáciu.

Neustále investujeme do našich ľudí v podobe tréningov, ako napríklad informačné centrum Energoland, otvorené v októbri 2014, predstavujúce kombináciu vzdelávania a zábavy pre našich akcionárov.

Spoločnosť neustále rozvíja svoju prítomnosť na trhoch v susedných krajinách prostredníctvom svojich pobočiek, ako aj na rozvojových projektoch v oblasti energetickej efektívnosti, kde sme dosiahli významné výsledky spolu s obcami a priemyselnými partnermi.

Udržali sme si naše vzťahy s komunitami v programe „Energia pre krajinu“. Sme taktiež hrdí na získanie najprestížnejšieho ocenenia za CSR na Slovensku „Via Bona“.

Veríme, že excelentnosť sa dá budovať len na silných základoch rešpektu voči hodnotám a princípom, ktoré stoja nad ziskom a ktoré nepripúšťajú kompromisy v oblasti bezpečnosti a ohľaduplnosti voči všetkým, s ktorými spolupracujeme.

Nicola Cotugno Nicola Cotugno

Slovenské elektrárne

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE), je výroba a predaj elektrickej energie. Z hľadiska disponibilného inštalovaného výkonu je spoločnosť najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku. Okrem toho tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu.

SE disponujú 5 267,46 MW inštalovanej kapacity a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu, klasické i obnoviteľné zdroje. Prevádzkujú tridsaťpäť vodných, dve jadrové, dve tepelné a dve fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom a trvalo znižovať negatívne vplyvy výrobných procesov na životné prostredie. Vďaka vyváženému portfóliu čistých technológií kombinujúcich vodu, biomasu, fotovoltiku a jadro je 92 % elektriny vyrobenej bez emisií skleníkových plynov.

Vízia

Byť najbezpečnejším, najinovatívnejším a konkurencieschopným výrobcom energie v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

Poslanie

Bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov.

Integrovaná politika

Udržateľný rozvoj

SE potvrdzujú svoje odhodlanie a záväzok presadzovať trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je najmä o spôsobe podnikania, od strategického plánovania, cez rozvoj obchodných aktivít až po prevádzku a riadenie.

Za trvalo udržateľným rozvojom stojí stratégia a očakávania zainteresovaných strán.

SE definujú trvalo udržateľný rozvoj ako schopnosť spoločnosti prosperovať v konkurenčnom a neustále sa meniacom globálnom obchodnom prostredí prostredníctvom predvídania a riadenia súčasných a budúcich hospodárskych, environmentálnych a spoločenských príležitostí a rizík s dôrazom na kvalitu, inovácie a produktivitu s cieľom vytvoriť konkurenčnú výhodu a dlhodobú hodnotu.

Trvalo udržateľný rozvoj sa ako neoddeliteľná súčasť aktivít spoločnosti skladá z troch hlavných integrovaných oblastí, ktoré sa sústredia na rovnaký cieľ – tvorbu hodnoty.

Tvorba hodnoty

Ciele SE na nadchádzajúce roky sú veľmi ambiciózne. Neustále zlepšovanie je nevyhnutnosťou pre udržanie najvyššej úrovne bezpečnosti v elektrárňach SE, ako aj ich spoľahlivosti a konkurencieschopnosti. Iniciatíva Excelentná výkonnosť je jeden z projektov spoločnosti zameraný na neustále zlepšovanie. Táto iniciatíva zahŕňa niekoľko podprojektov, ktorých cieľom je zavádzanie nových postupov, aplikovanie princípov kultúry bezpečnosti, zmena prístupu k spoľahlivosti ľudského činiteľa, týka sa tiež prístupu zamestnancov k svojim pracovným povinnostiam a prináša riešenia pre systém nástupníctva a tiež zdieľanie vedomostí a skúseností.

Realizácia iniciatívy Excelentná výkonnosť bola v klasických elektrárňach dokončená v roku 2013 a pokračovala v roku 2014 v jadrových elektrárňach. Personál Jadrových elektrární bol vyškolený v oblasti kultúry bezpečnosti s cieľom realizovať jej princípy a posilniť dôveru zamestnancov voči spoločnosti. Školenia sa tiež zamerali na nástroje zabezpečujúce prevenciu ľudských chýb, ale sústredili sa najmä na zvýšenie ľudskej spoľahlivosti a nový prístup k plánovaniu nástupníctva.

V rámci tejto iniciatívy prebiehal v klasických elektrárňach aj globálny projekt skupiny Enel Jedna bezpečnosť – pozorovanie rizikového správania. Cieľom tejto globálnej iniciatívy je eliminovanie rizikového správania a zníženie počtu úrazov a potenciálnych udalostí, ako aj dosiahnutie ambiciózneho cieľa nulovej úrazovosti.

Program zlepšovania výkonnosti
Čítať ďalej