Výsledky

Hlavné finančné správy

V roku 2014 zaznamenala spoločnosť Slovenské elektrárne čistý príjem vo výške 170 mil. eur a zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizáciou (EBITDA) vo výške 531 mil. eur. Výsledok EBITDA (-25 % oproti roku 2013) bol ovplyvnený pokračujúcim tlakom na trhové ceny elektriny (ceny klesli o -20 % oproti roku 2013), ako aj znížením výroby predovšetkým vo vodných elektrárňach (o približne -10 % oproti roku 2013). Tieto negatívne trendy boli čiastočne zmiernené pokračujúcim zlepšovaním efektivity externých nákladov tak v elektrárňach, ako aj v administratívnych činnostiach a personálnych nákladov spojených s optimalizáciou organizačnej štruktúry.

Ďalším pozitívnym faktorom, ktorý sa podieľa na ziskovosti Slovenských elektrární, je neustále zameranie sa na optimalizáciu hotovosti, k čomu svojimi výsledkami prispievajú iniciatívy excelentnej výkonnosti začaté už v roku 2008.

S ohľadom na významné investície (707 mil. eur) je možné čistý finančný dlh vo výške 623 mil. eur v porovnaní so sumou 396 mil. eur zaznamenanou v roku 2013 považovať za pozitívny výsledok riadenia toku hotovosti. K zlepšeniu toku hotovosti výrazne dopomohli vybrané iniciatívy v oblasti optimalizácie čistého prevádzkového kapitálu (lepšie riadenie termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov).

Spoločnosť bude pokračovať v aktivitách zameraných na dosahovanie takýchto dobrých výsledkov aj v budúcich rokoch s cieľom udržať rozsiahly investičný plán na roky 2015 až 2019. Plán Slovenských elektrární predpokladá investície v celkovej hodnote takmer 2,2 mld. eur. Najvýznamnejším projektom zostáva nepochybne dostavba 3. a 4. bloku Jadrových elektrární Mochovce. V roku 2014 dosiahla spoločnosť niekoľko významných míľnikov: bola dokončená montáž skríň a panelov Hlavného riadiaceho systému 3. bloku v blokovej dozorni, bola dokončená prvá fáza spustenia 6kv zbernice a zároveň bol zavŕšený proces licencovania plnorozsahového simulátora pre školenia budúcich operátorov atď.

Spoločnosť využíva na trhu s elektrinou v regióne CENTREL-u nové príležitosti v segmente maloobchodu. V roku 2014 dcérska spoločnosť Slovenské elektrárne Predaj založená na Slovensku predala 3 TWh a rovnako tak 3 TWh predali spolu dcérske spoločnosti v Českej republike a v Poľsku. Slovenské elektrárne očakávajú posilnenie svojej prítomnosti na trhoch v uvedených regiónoch, ako aj rozvoj nových služieb energetickej efektívnosti pre týchto zákazníkov.

Finančné riziko Poistenie Spoločnosti s kapitálovou účasťou Správa audítora Konsolidovaná súvaha

Výroba elektriny a tepla

Inštalovaný výkon (v MW)
2010
2011
2012
2013
2014
Slovenské elektrárne
4 870,70
4 992,60
4 992,60
4 992,60
4 520,92
Vodné elektrárne Gabčíkovo a Jadrový blok B2 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.
746,54
746,54
746,54
746,54
746,54
SPOLU
5 617,24
5 739,14
5 739,14
5 739,14
5 267,46
Svorková výroba elektriny (v GWh)
2010
2011
2012
2013
2014
Slovenské elektrárne
20 089
20 024
19 786
20 224
19 972
Vodné elektrárne Gabčíkovo a Jadrový blok B2 Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s.
2 375
1 910
2 459
2 619
2 043
SPOLU
22 463
21 934
22 245
22 843
22 015
Jadrové elektrárne Tepelné elektrárne Vodné elektrárne Fotovoltické elektrárne
Vývoj inštalovaného výkonu Slovenských elektrární, a.s. (v MW)
Podiel typov elektrární na inštalovanom výkone Slovenských elektrární.

Výroba a dodávka elektriny a tepla

Slovenské elektrárne vyrobili v roku 2014 z vlastných výrobných zdrojov a z Vodných elektrární Gabčíkovo, Malé Gabčíkovo, Čunovo a Mošoň prevádzkovaných na zmluvnom základe elektrinu v objeme 22 015 GWh s medziročným indexom 0,964. Výrobné zdroje okrem elektriny poskytovali aj podporné služby, čím významne prispeli k stabilite Elektrizačnej sústavy SR.

Celkovo zdroje na Slovensku vyrobili 27 254 GWh elektriny, pričom hrubá spotreba Slovenska dosiahla 28 690 GWh (vrátane prečerpania). Slovenské elektrárne sú významným výrobcom elektriny s podielom 80,8 % na výrobe elektriny na území SR.

Spoločnosť si vďaka vyváženému portfóliu výrobných technológií udržiava vysoký podiel elektriny vyrobenej bez emisií skleníkových plynov. Slovenské elektrárne dodali v roku 2014 z vlastných zdrojov, Vodných elektrární Gabčíkovo vrátane, elektrinu v objeme 20 215 GWh. Takmer 92 % dodanej elektriny bolo bez emisií skleníkových plynov.

Jadrové elektrárne

Spoľahlivosť prevádzky jadrových zdrojov najlepšie ukazuje koeficient pohotovosti k nominálnej záťaži UCF jadrových blokov, ktorý bol v roku 2014 na úrovni 92,54 %, a koeficient neplánovaných strát výroby UCLF v hodnote 0,75 %. Pre porovnanie s medzinárodnými štandardmi najlepšie hodnoty týkajúce sa blokov s tlakovodnými reaktormi v rámci celosvetového rebríčka WANO dosiahli úroveň 90,71 % pre UCF a 0,89 % pre UCLF (obdobie 2011–2013). Čítať viac

Vodné elektrárne

Daždivé leto a jeseň však nakoniec zabezpečili výrobu na úrovni 2 007 GWh, čo je najlepšia hodnota za posledné 4 roky. Čítať viac

Tepelné elektrárne

Elektrárne Nováky všeobecný hospodársky záujem splnili na 102 % a vyrobili elektrinu v objeme 1 743 GWh. Oproti predchádzajúcim rokom sa kvalita dodávaného uhlia mierne zlepšila a aby bol spálený dohodnutý objem uhlia, bola v závere roka výroba oproti pôvodným plánom navýšená.

Elektrárne Vojany (EVO) sú prevádzkované na komerčnom princípe a sú dôležitým poskytovateľom sekundárnej regulácie činného výkonu a regulácie napätia. Napriek neustálemu poklesu cien na spotovom trhu sa vďaka ich optimálnemu nasadzovaniu podarilo plán výroby splniť. Celkovo vyrobili 473 GWh elektriny. Dôležitým krokom bolo zahájenie spoluspaľovania uhlia kategórie A a B pôvodne určeného pre neprevádzkované bloky 1 a 2 vo fluidných kotloch blokov 5 a 6.

Na dodávke elektriny sa z 92 % podieľali zdroje bez emisií, čo je zásluha hlavne jadrovej elektrárne a vodnej elektrárne. Elektrárne Vojany spoluspaľovaním drevnej štiepky prispeli čistou elektrinou v objeme 47 GWh. Svoju trošku k výrobe zelenej energie dodali aj Elektrárne Nováky a spoluspaľovaním drevnej štiepky na fluidnom kotle v Elektrárňach Nováky a dodali 2,7 GWh. Fotovoltické elektrárne Vojany a Mochovce dodali štandardných 1,9 GWh.

Výroba tepla

Vývoj ročnej svorkovej výroby elektriny prevádzkovaných elektrární (v GWh)
Podiel na dodávke elektriny zdrojov prevádzkovaných Slovenských elektrární, Vodné elektrárne Gabčíkovo, Čunovo, Mošoň
Podiel na dodávke elektriny z vlastných zdrojov Slovenských elektrární
Tvorba a štruktúra ceny elektrickej energie

Obchodovanie s elektrinou, teplom a podpornými službami

Regulačný rámec pre pôsobenie na trhu s elektrinou a teplom Obchodné riziko Obchod s podpornými službami a regulačnou elektrinou

Slovenské elektrárne v súčasnom trhovom prostredí

Inštalovaný výkon veterných elektrární v Nemecku rástol aj v tomto roku a dosiahol kapacitu 35,7 GW, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 3 GW. Dňa 12. decembra 2014 dosiahol výkon veterných elektrárni svoje rekordné maximum na úrovni 29,7 GW. Solárnych zdrojov pribudlo o niečo menej, približne 2,4 GW a dosiahli celkovo kapacitu 38,1 GW. Výroba energie z obnoviteľných zdrojov v Nemecku zaznamenala nový rekord, keď veterné a solárne elektrárne dokázali vyrobiť 37,8 GW (údaj k 14. aprílu 2014). Napriek nízkym cenám palív zaznamenala výroba elektriny zo zemného plynu v Nemecku ďalší pokles o 18,4 % oproti predchádzajúcemu roku. Naopak, výroba zo solárnych elektrární vzrástla o 7,4 % v tom istom porovnávanom období.

Aj v roku 2014 pokračoval klesajúci trend cien elektriny, keď slovenská veľkoobchodná cena klesla medziročne o 10 %. Obrovský prepad cien palív, pretrvávajúce nízke ceny emisných povoleniek, stagnácia dopytu po elektrickej energii a stále rastúca výroba zo spomínaných obnoviteľných zdrojov stlačili ceny elektrickej energie na nové dno. Slovenský trh s elektrinou zaznamenal najnižšie ceny posledného desaťročia, keď v apríli spadla cena elektriny na 33,8 eur/MWh.

Napriek týmto nepriaznivým podmienkam si Slovenské elektrárne udržali kvalitu a objem výroby a dodávky elektriny a dokázali tak obhájiť svoje dominantné postavenie na slovenskom i regionálnom trhu. Jedným z dôležitých faktorov je strategická poloha Slovenska pre obchod a prenos elektriny smerom do Maďarska a aj ďalej na Balkán, t. j. do regiónu s vyššími cenovými úrovňami. Po pripojení Rumunska k „market couplingu“ trhov stúpla dôležitosť domáceho trhu a pozície Slovenských elektrární v regióne ešte viac.

Slovenské elektrárne si uvedomujú svoje postavenie najväčšieho obchodníka na domácom trhu s elektrinou, a preto sa prostredníctvom obchodných platforiem usilujú zvyšovať likviditu a transparentnosť slovenského trhu. Vďaka tomu by mal slovenský trh odzrkadľovať reálne trhové podmienky a stať sa ešte atraktívnejším pre všetkých jeho účastníkov.

Politika predaja na domácom trhu Trhová cena na Slovensku Obchodovanie s elektrinou Stratégia v regióne

Obchodovanie s teplom

Slovenské elektrárne v roku 2014 vyrobili 781 GWh a predali 611 GWh tepla, čo predstavuje tržby v hodnote 19,65 mil. eur. Výroba tepla je založená prevažne na kombinovanej výrobe elektriny a tepla a distribuovaná sústavami centrálneho zásobovania teplom.

Podiel závodov na predaji tepla v Slovenských elektrárňach (v GWh)
Predaj tepla

Predaj tepla bol zabezpečovaný v zmysle legislatívy štandardov kvality dodávky tepla plynule, podľa potrieb a v rozsahu požiadaviek odberateľov. Dodávka tepla bola realizovaná prevažne horúcou vodou na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosti a nebytové objekty. Elektrárne Nováky dodali teplo v prípade horúcej vody v objeme 61 % a dodávky tepla v pare pre potreby technológie v objeme 39 %. Čítať viac

Čítať ďalej