Riadenie a dohľad

Štruktúra akcionárov

Spoločnosť mala k 31. decembru 2014 dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je talianska spoločnosť Enel Produzione S. p. A. vlastniaca 66 % akcií. Minoritným akcionárom je Slovenská republika (SR), v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) vlastniace 34 % akcií.

Skupina Enel Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Skupina Enel
30 krajín

na štyroch kontinentoch

1,9 mil.

kilometrov sietí

61 mil.

zákazníkov

69 000

zamestnancov

enel-map

Predstavenstvo spoločnosti

„V čase vydania Výročnej správy 2014 funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenských elektrární, zastával Nicola Cotugno.“

Luca D’Agnese

Luca D’Agnese, predseda predstavenstva

Branislav Strýček

Branislav Strýček, podpredseda predstavenstva

Nicola Cotugno

Nicola Cotugno, člen predstavenstva

Jaroslav Holubec

Jaroslav Holubec, člen predstavenstva

Jozef Zlatňanský

Jozef Zlatňanský, člen predstavenstva

Viliam Kupec

Viliam Kupec, člen predstavenstva

Peter Hlbocký

Peter Hlbocký, člen predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti

Radovan Okenka

Radovan Okenka, predseda dozornej rady

Carlo Tamburi

Carlo Tamburi, podpredseda dozornej rady

 • Francesca Gostinelli, do funkcie členky dozornej rady nominovaná akcionárom Enel Produzione S. p. A. a túto funkciu zastáva od 28. mája 2013.

 • Peter Mihók, do funkcie člena dozornej rady nominovaný akcionárom Enel Produzione S. p. A. a túto funkciu zastáva od 28. mája 2013.

 • Michal Korec, do funkcie člena dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti a túto funkciu zastáva od 21. decembra 2013.

 • Zdenek Turian, do funkcie člena dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti a túto funkciu zastáva od 21. decembra 2013.

 • Alda Paola Baldi, do funkcie členky dozornej rady nominovaná akcionárom Enel Produzione S. p. A. a túto funkciu zastáva od 25. mája 2014.

 • Maurizio Rossetto, do funkcie člena dozornej rady nominovaný akcionárom Enel Produzione S. p. A. a túto funkciu zastáva od 25. mája 2014.

 • Marco Salemme, do funkcie člena dozornej rady nominovaný akcionárom Enel Produzione S. p. A. a túto funkciu zastáva od 31. augusta 2012.

 • Eduard Metke, CSc., do funkcie člena dozornej rady nominovaný akcionárom FNM SR a túto funkciu zastáva od 31. augusta 2012.

 • Gejza Kovács, o funkcie člena dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti a túto funkciu zastáva od 16. novembra 2012.

 • Jozef Baďura, do funkcie člena dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti a túto funkciu zastáva od 8. marca 2014.

 • Ľudovít Hacaj, do funkcie člena dozornej rady zvolený zamestnancami spoločnosti a túto funkciu zastáva od 14. decembra 2014.

Organizačná štruktúra

Poslanie Nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti

Poslanie Nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti možno vyjadriť nasledovne:
„Identifikovať možnosti na zlepšenie vo výkonnosti jadrových elektrární, poskytovať nezávislé hodnotenia jadrovej bezpečnosti a vyjadrovať stanoviská k príčinám a prispievajúcim faktorom udalostí ako aj podporovať dosahovanie vynikajúcich výsledkov v oblasti bezpečnosti prevádzky.“

Model riadenia a dozoru
model
Prehľad činnosti Nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti v roku 2014

Činnosť Nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti v roku 2014 spočívala najmä v:

 • spolupráci a účasti expertov Nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti na nezávislých hodnoteniach jadrovej bezpečnosti vo svete (WANO misie, INPO, OSART);

 • spolupráci, benchmarkingu a výmene expertov s organizáciami nezávislého hodnotenia jadrovej bezpečnosti s ČEZ, ENDESA a ďalšími jadrovými prevádzkovateľmi v rámci EÚ;

 • preskúmaní funkčných a prierezových oblastí v Jadrových elektrárňach Bohunice a Jadrových elektrárňach Mochovce podľa výkonnostných cieľov a kritérií WANO;

 • identifikovaní nedostatkov a oblastí na zlepšenie sa v rámci dostavby 3. a 4. bloku Jadrových elektrární Mochovce, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť prevádzky v budúcnosti.

Integrovaný systém manažérstva

Integrovaný systém manažérstva Slovenských elektrární (ISM) je základným pilierom na stanovenie integrovanej politiky a hlavných cieľov organizácie a spôsobu ich napĺňania účinným a efektívnym spôsobom. Zároveň zaručuje splnenie všetkých relevantných požiadaviek zainteresovaných strán, t.j. zákazníkov, vlastníkov, dodávateľov a aj vlastných zamestnancov.

ISM zahŕňa tieto princípy, prístupy a hodnoty:

 • prvoradá je bezpečnosť, každý zamestnanec Slovenských elektrární osobne zodpovedá a prispieva k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti;

 • orientácia na prevenciu, sústavné zlepšovanie a učenie sa;

 • podporovanie optimálneho priebehu procesov vhodnou organizačnou štruktúrou;

 • poskytovanie informácií o výkonnosti procesov a o výkonnosti celej spoločnosti;

 • využitie výsledkov a návrhov z prebiehajúcich projektov pre trvalé zlepšovanie ISM;

 • orientácia na interných a externých zákazníkov, poskytovanie informácií o spokojnosti zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán, pružná reakcia na oprávnené požiadavky zainteresovaných strán.

Kvalita

Dôležitým ukazovateľom zdravej spoločnosti je schopnosť definovať ambiciózne hlavné ciele a taktiež zabezpečiť zdroje a riadené podmienky pre dosiahnutie a splnenie týchto cieľov.

Jedným z predpokladov úspešného plnenia týchto cieľov je aj procesný prístup efektívne aplikovaný v podmienkach Slovenských elektrární v rámci procesného modelu spoločnosti, vybraných kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločnosti, resp. procesnej dokumentácie.

Účinnosť a efektívnosť ISM bola v roku 2014 preverená prostredníctvom 16 integrovaných auditov zrealizovaných na riaditeľstve a vo všetkých závodoch spoločnosti. Zistenia sú priebežne využívané pre trvalé zlepšovanie ISM prostredníctvom definovaných nápravných a preventívnych opatrení.

Slovenské elektrárne sú si vedomé plnej zodpovednosti, ktorá vyplýva z predmetu ich činnosti a tiež fakt, že túto zodpovednosť nemožno preniesť na dodávateľov. Z tohto dôvodu bolo v roku 2014 vykonaných 59 externých či zákazníckych auditov u všetkých dodávateľov s potenciálnym vplyvom na jadrovú bezpečnosť.

Čítať ďalej