Rast

Dostavba Jadrovej elektrárne Mochovce

Celkové investičné náklady na výstavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce predstavujú 4,6 mld. eur. Je to najväčšia investícia v súkromnom sektore na Slovensku smerujúca do elektrárne, ktorá uspokojuje až 26 % dopytu Slovenska po elektrickej energii.

Viac ako 55 % doposiaľ uzatvorených zmlúv týkajúcich sa 3. a 4. bloku jadrových elektrární Mochovce bolo podpísaných so slovenskými firmami.

Inovatívna technológia

Hrubý výkon k dátumu komerčnej prevádzky: 2 x 471 MW. Každý reaktor je navrhnutý na dosiahnutie výkonu 530 MW. Reaktor je moderovaný a chladený tlakovou vodou. Využíva sa technológia VVER 440-213.

Technológia 3. a 4. bloku jadrových elektrární Mochovce bola modernizovaná na reaktory generácie III, čo znamená:

  • evolučný dizajn vytvorený na základe osvedčených technológií so zvýšením bezpečnosti;

  • základné bezpečnostné charakteristiky: nízka hustota vývinu energie a vysoký tepelný výkon primárneho okruhu;

  • vyššia dostupnosť a efektívnosť: zlepšený harmonogram údržby a výpadkov.

Najväčšia investícia

Schválená investícia vo výške 4 630 mil. eur na dostavbu 3. a 4. bloku jadrových elektrární Mochovce, vyčerpaná suma k 31. decembru 2014 – 2, 911 mil. eur, a zostávajúca suma – 1,719 mil. eur.

Celkový počet človekohodín odpracovaných na projekte v roku 2014 presiahol 14,4 milióna (z čoho 7,3 milióna predstavovali človekohodiny odpracované „priamo“ na stavbe). Priamo a nepriamo sa do stavby zapojilo viac než 5 200 pracovníkov – väčšina z nich pochádzala z regiónu Mochoviec.

Celkový počet odpracovaných hodín od začiatku projektu predstavuje približne 36,6 milióna (z čoho 20,0 miliónov sú človekohodiny odpracované „priamo“ na stavbe od novembra 2008 do konca decembra 2014).

Na stavbe sa podieľalo asi 150 dodávateľov a – 800 expertov zo Slovenských elektrární a Enelu.

Navýšenie rozpočtu pre Jadrové elektrárne Mochovce 3&4
Mochovce poster

Projekty jadrovej energetiky

Projekty vyplývajúce z európskych záťažových skúšok

Opatrenia predpokladajú skrátenie času realizácie niektorých investičných projektov v oboch elektrárňach zahrnutých v Programe zmierňovania následkov ťažkých havárií (SAM – Severe Accident Management) a v Programe zvyšovania seizmickej odolnosti (Jadrové elektrárne Mochovce 1 a 2). Rovnako tak rátajú s novými opatreniami zameranými hlavne na zabezpečenie kritických bezpečnostných funkcií elektrární diverzifikovanými zdrojmi v podmienkach extrémnych externých udalostí.

Jadrové elektrárne Bohunice V2

V roku 2014 pokračovali práce na projektoch podľa schváleného investičného plánu elektrárne, cieľom ktorých je umožniť ďalšiu bezpečnú, ekologickú a efektívnu výrobu elektrickej energie a tepla.

V roku 2014 ÚJD SR vykonával inšpekciu Programu dlhodobej prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice V2 (BO V2), ktorý bol predložený v roku 2013. Vo svojom stanovisku z novembra 2014 úrad konštatoval, že Program dlhodobej prevádzky je v súlade s požiadavkami ÚJD SR.

Jadrové elektrárne Mochovce 1 a 2

Hlavné investície na prevádzkovaných blokoch Jadrových elektrární Mochovce 1 a 2 boli v roku 2014 naďalej zamerané na ďalšie zvýšenie bezpečnosti blokov, prevádzkovej disponibility a spoľahlivosti, ako aj na minimalizáciu tvorby rádioaktívnych odpadov a ochranu životného prostredia. Čítať viac

Projekty klasickej energetiky

Tepelné elektrárne Nováky

Medzi najvýznamnejšie realizované projekty patrilo úspešné ukončenie modernizácie riadiaceho systému fluidného kotla FK1 a turbíny TG 11. Uvedený systém svojou koncepciou a použitými riadiacimi prvkami vytvoril predpoklady pre dlhodobú, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku technológie a zvýšenie efektivity jednotlivých technologických zariadení. Čítať viac

Tepelné elektrárne Vojany

Najdôležitejšími investíciami boli rekonštrukcie podláh pivnice strojovne blokov 15 a 16 a chemickej úpravne vody. Realizáciou projektov sa splnili legislatívne požiadavky na ochranu vôd odstránením možnosti úniku nebezpečných látok do zemného podložia.

Spoľahlivú a bezpečnú prevádzku rozvodne pre vonkajšie zauhľovanie zabezpečila montáž klimatizačných jednotiek. Zamedzením vnikaniu prachu do rozvodne sa zvýšila jej požiarna bezpečnosť a spoľahlivosť. Čítať viac

Vodné elektrárne

Prioritným investičným projektom bol projekt rekonštrukcie automatiky a riadiaceho a informačného systému počas plánovanej odstávky blokov TG 1 a TG 2 v prečerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh. Čítať viac

Čítať ďalej