Naši ľudia

V roku 2014 Slovenské elektrárne celkovo prijali 103 zamestnancov.

Počet zamestnancov po lokalitách
Veková štruktúra zamestnancov
Seniorita
Štruktúra vzdelania našich zamestnancov
Vývoj celkovej fluktuácie
Štruktúra dôvodov skončenia pracovného pomeru v spoločnosti
Vývoj priemernej mzdy v spoločnosti v období rokov 2011 – 2014

V roku 2014 bola priemerná mzda v spoločnosti 1 768,59 eura a jej medziročný nárast dosiahol 2,87 %.

Starostlivosť o zamestnancov – People Care

Veľký dôraz sa kladie aj na zabezpečenie zamestnancov v dôchodkovom veku – a to formou príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 3 % zo zúčtovanej hrubej mzdy zamestnanca a zároveň každý zo zamestnancov dostáva jednorazový ročný príspevok vo výške 275 eur.

Zamestnancom sa spoločnosť snaží poskytovať benefity podľa ich záujmov a potrieb tak, aby „People Care“ program – starostlivosť o zamestnancov podporoval ich work-life balance, kultúrny a spoločenský život, zdravý životný štýl a zároveň, aby si mohli zakúpiť rôzne produkty za atraktívnych podmienok.

Spoločnosť má záujem o názor svojich zamestnancov

Spoločnosť pravidelne každé dva roky realizuje prieskum klímy – Climate survey, v ktorom majú zamestnanci možnosť vyjadriť sa k rôznym otázkam týkajúcim sa pracovného prostredia, pracovných podmienok a kultúry spoločnosti.

-->

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

V roku 2014 sa v Slovenských elektrárňach podarilo odštartovať významný tréningový projekt zlepšenia tímovej spolupráce s cieľom efektívnejšie riadiť zmeny. Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť organizácie prípravou všetkých riadiacich pracovníkov v spoločnosti na efektívne iniciovanie a implementovanie zmien. Tento projekt je odpoveďou na prieskum klímy zamestnancov a na chuť zvyšovať efektivitu spoločnosti vo všetkých oblastiach.

Zorganizovali sa tréningy mäkkých a manažérskych zručností vyplývajúcich z individuálnych rozvojových plánov zamestnancov, zostavených na základe ročného hodnotenia a tiež odporúčaní z Rozvojových centier (Development Center).

V súlade s našou najvyššou prioritou, bezpečnosť sa okrem spomínaných školení zorganizovali aj školenia priamo či nepriamo s ňou spojené.

Jadrové elektrárne sa v oblasti vzdelávania sústredili predovšetkým na zabezpečenie povinnej odbornej prípravy zamestnancov a organizáciu ôsmich typov praktických školení zameraných na nácvik vybraných pracovných činností zamestnancov. Realizovali ich interní inštruktori v strediskách praktického výcviku. Cieľom školení bol predovšetkým praktický nácvik pracovných činností. V minulom roku bolo preškolených 1 364 zamestnancov, čo predstavovalo 3 840 človekohodín. Zaujímavosťou v tejto oblasti bola aj realizácia praktických školení pre vybrané skupiny dodávateľov s cieľom zvýšenia ich bezpečnosti a efektívnosti výkonu realizovaných prác, najmä počas odstávok jadrových elektrární.

„Systematický prístup k tréningu“ (SAT). Podľa metodológie SAT sa v roku 2014 ukončila fáza analýz pracovných činností na útvaroch údržby oboch jadrových elektrární a vytvorili sa nové, „na mieru šité“ tréningové programy. V súvislosti s ukončením projektu sa zrealizovali viaceré školenia, v rámci ktorých bolo preškolených 421 zamestnancov, čo predstavovalo 4 388,5 človekohodín.

Klasické elektrárne sa v oblasti vzdelávania naďalej sústredili na posilňovanie bezpečného správania sa a správnych pracovných postupov. V rámci činnosti Pozorovanie rizikových správaní vyplývajúcej z iniciatívy Jedna bezpečnosť absolvovalo 130 pozorovateľov v priebehu 327 hodín asistované pozorovania s profesionálnym koučom s cieľom zlepšiť poskytovanie spätnej väzby.

V roku 2014 prebehlo tiež interné periodické školenie technikov riadenia udržiavania zamerané na efektívny chod činností a postupov útvaru údržby s celkovou účasťou 130 technikov počas 3 280 človekohodín.

V roku 2014 zamestnanci Slovenských elektrární absolvovali celkom 371 514 človekohodín vzdelávacích aktivít.

Spolupráca s univerzitami

Do súťaže o cenu Aurela Stodolu sa v roku 2014 zapojilo 53 študentov so svojimi záverečnými prácami z oblasti energetiky.

V akademickom roku 2014/2015 prejavilo záujem o štipendium 106 študentov, pričom bolo udelených 25 štipendií. Úspešní študenti si prevzali certifikáty o udelení štipendia na podujatí „Science Talks“ v novom infocentre Energoland v Mochovciach. Slovenské elektrárne tak celkovo rozdali štipendiá v hodnote 33 250 eur a celkovou sumou 8 090 eur ocenili aj výnimočné záverečné práce.

Čítať ďalej