Inovácie

Veda a výskum

Veda a výskum sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít Slovenských elektrární. Z titulu vedúcej spoločnosti v oblasti jadrového priemyslu a jedinej spoločnosti prevádzkujúcej jadrové reaktory na Slovensku sa výskum Slovenských elektrární zameriava najmä na aktivity súvisiace s podporou zvyšovania jadrovej bezpečnosti, podporou projektu dostavby 3. a 4. bloku Jadrových elektrární Mochovce, zlepšovaním prevádzkových parametrov a hodnotením životnosti hlavných komponentov jadrových elektrární. Ďalšími oblasťami záujmu sú bezpečnostné aspekty pri prevádzkovaní jadrových elektrární, udržiavanie spoľahlivosti systémov, komponentov a konštrukcií, inteligentné diagnostické systémy a skladovanie či prepravovanie použitého paliva na ďalšie použitie, v nemalej miere aj ochrana životného prostredia.

video

V spolupráci so SAV, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU) a ďalšími partnermi bolo zriadené Národné kompetenčné centrum zamerané na nové materiály, progresívne technológie a energetiku. Projekt je podporovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v celkovej výške 8 mil. eur s plánovaným ukončením v júni 2015. Do výskumu sa v rámci v kompetenčného centra zapojilo šestnásť špičkových odborníkov zo Slovenských elektrární.

Slovenské elektrárne zriadili dcérsku spoločnosť Centrum pre vedu a výskum, s.r.o., ktorá sa v súčasnosti zaoberá projektom s názvom „Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení“. Projekt je čiastočne financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (podrobnosti projektu sú k dispozícii na www.cvv.sk).

Rozvoj obnoviteľných zdrojov

Vodné elektrárne

Využitie hydroenergetického potenciálu Slovenska v oblasti malých vodných elektrární zaznamenalo rozvoj aj v roku 2014. Ukončený projekt výstavby malej vodnej elektrárne Dobšiná III s inštalovaným výkonom 0,25 MW bol spustený do komerčnej prevádzky v januári 2014. Tretí stupeň elektrárne na Dobšinskom potoku umožní ročne ušetriť viac ako 1 900 ton CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia.

Ďalšie obnoviteľné zdroje

Zrealizovali sme ďalší krok projektu zvyšovania podielu spoluspaľovania biomasy v uhoľných elektrárňach Vojany. Úspešne sme otestovali zvýšený podiel spoluspaľovania na úrovni 22 % na zrekonštruovanom bloku 5 a podiel spoluspaľovania na úrovni 6 % na bloku 6. Celková ročná úspora emisií CO2 v elektrárni Vojany (EVO) predstavovala 49 tisíc ton, pričom bola zachovaná vysoká miera flexibility a spoľahlivosti.

Ekologizácia a racionalizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla pokračovala v roku 2014 aj v ENO. Optimálne spoluspaľovanie biomasy z lokálnych zdrojov a domáceho hnedého uhlia vo fluidnom kotle FK1 bolo dosiahnuté aj vďaka špeciálnej technológii na triedenie dodávanej biomasy, čo umožnilo ročnú úsporu 8,5 tisíca ton emisií CO2.

Projekty fotovoltických elektrární v Mochovciach a Vojanoch so sumárnym inštalovaným výkonom 1,9 MW pokračujú v úspešnej komerčnej prevádzke a svojou výrobou šetria približne 2 tisíc ton CO2 v porovnaní s výrobou elektriny z uhlia pri ročnej výrobe asi 2 GWh.

Nový inovatívny a udržateľný biznis model

Slovenské elektrárne v súlade so svojim cieľom byť inovatívnou a udržateľnou spoločnosťou využili výzvu, ktorá dnes stojí pred mnohými spoločnosťami a pretransformovali sa od dodávateľa jednej komodity na poskytovateľa energetických služieb. Tento model spoločnosť ďalej buduje a rozvíja na základe predaja elektriny koncovým klientom. Prechod od tradičného poskytovateľa na zákaznícky orientovanú spoločnosť je založený na synergiách medzi energetickými službami a kľúčovými aktivitami spoločnosti. Slovenské elektrárne môžu túto príležitosť využiť ako konkurenčnú výhodu, a tak posilniť svoju pozíciu na maloobchodnom trhu.

Dodávateľ komodity

V roku 2014 Slovenské elektrárne pokračovali v rozširovaní počtu koncových zákazníkov, ktorým dodali elektrinu v celkovom objeme 6 TWh.

Spoločnosť poskytujúca energetické služby

Spoločnosť prostredníctvom činností energetickej účinnosti poskytla veľkým priemyselným spoločnostiam, malým a stredným podnikom a tiež miestnym samosprávam riešenia, ktoré im umožnili zlepšiť svoje podnikanie a podnikateľské prostredie, a to vytvorením hodnoty pre spoločnosť i pre zákazníka.

Slovenské elektrárne pomocou projektov energetickej efektívnosti umožňujú svojim klientom výrazne šetriť spotrebu energií znižovať emisie CO2 a zároveň zvyšovať bezpečnosť spolu so zlepšovaním kvality života. Slovenské elektrárne svojim klientom tiež pomáhajú zvyšovať energetickú efektívnosť, a tým posilňovať svoju udržateľnosť a zásadným spôsob zvyšovať svoju konkurencieschopnosť na trhu. Energetické služby umožňujú zároveň vyššiu mieru zaangažovanosti s klientom, akú iné spoločnosti môžu len ťažko dosiahnuť.

video

Slovenské elektrárne môžu poskytovať komplexné riešenie zahŕňajúce technológiu, financovanie, meranie a verifikáciu, ako aj elektrinu na napájanie nainštalovanej technológie. Spoločnosť poskytuje riešenia typu „všetko pod jednou strechou“, čo je pohodlné pre zákazníkov a zároveň to odlišuje spoločnosť od svojich konkurentov.

Činnosti zahŕňajú:

  • LED osvetlenia,

  • chladenie/vykurovanie,

  • obnovu tepla,

  • stlačený vzduch,

  • izoláciu,

  • ako aj ďalšie služby.

Spoločnosť pomáha svojim klientom znižovať prevádzkové náklady. Ušetrené prostriedky sa môžu použiť na modernizáciu zariadenia, zlepšenie kvality pracovných miest a nakoniec aj na zvýšenie konkurencieschopnosti. Slovenské elektrárne sú pripravené poskytovať klientom aj finančnú podporu v prípade, že si klient služby nemôže dovoliť zo zdrojov pre neho dostupných. Je to možné prostredníctvom tzv. modelu zaručených energetických služieb (EPC model), v ktorom sú služby energetickej efektívnosti a súvisiace investície financované z prostriedkov ušetrených počas obdobia viacerých rokov.

Jednou zo zmluvných podmienok EPC modelu je často dodávka elektriny alebo plynu zo Slovenských elektrární, ktorá prináša klientom plnú podporu pri zlepšovaní efektívnosti, dodávke komodít, ochrane životného prostredia, zvyšovaní bezpečnosti a blahobytu, ako aj v sociálnom rozvoji regiónov krajiny.

Energetickým službám poskytuje výraznú podporu aj značka spoločnosti Slovenské elektrárne predstavujúca dôveryhodného a spoľahlivého partnera, čo je základnou podmienkou pre budovanie dlhodobých vzťahov s našimi klientmi.

E- MOBILITA
92 %

elektriny bez emisií

14

elektromobilov

3 047 kg CO2

pomohli ušetriť
dobíjacie stanice

e-mobility

Energoland

Spojenie vzdelávania a zábavy („edutainment“) je mottom tohto výnimočného projektu, v ktorom najnovšie interaktívne a zobrazovacie technológie, aplikácie na dotykových obrazovkách, energetické PC hry, 3D projekcia či interaktívna LED podlaha a rozšírená realita, ktoré atraktívnym spôsobom približujú návštevníkom všetkých vekových kategórií príbeh energie od vzniku vesmíru až po blízku budúcnosť.

Cieľom Energolandu je atraktívnou formou a zároveň komplexne priblížiť problematiku vzniku, výroby a využívania energie. Špeciálna pozornosť je venovaná fenoménu globálneho otepľovania a emisiám skleníkových plynov, ako aj cyklu jadrového paliva, od ťažby uránu, cez využitie v reaktore až po finálne spracovanie a využitie v budúcnosti. Návštevníci si tak pri prezeraní exponátov sami vytvárajú názor na to, aké zdroje z dostupného energetického mixu súčasnosti sú vhodné pre trvale udržateľný vývoj.

www.energoland.sk

video
Čítať ďalej