Bezpečnosť a spoľahlivosť

Jadrová bezpečnosť

Základným prístupom pri využívaní jadrovej energie je neustále zlepšovanie procesov, organizácie činností, výcviku personálu a vykonávanie potrebných technických vylepšení.

Prevádzkové udalosti v spoločnosti, hodnotenie INES 1
Jadrové elektrárne
2010
2011
2012
2013
2014
Jadrové elektrárne
Bohunice
0
0
1
0
0
Jadrové elektrárne
Mochovce
1
0
0
0
0

Celkový počet prevádzkových udalostí, ktoré podliehajú hláseniu Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR, má klesajúci trend.

Priemerný počet automatických odstavení AO1 na blok v Slovenských elektrárňach
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Počet
0,25
0,25
0,25
0
0

V roku 2014 nebola zaznamenaná žiadna prevádzková udalosť spojená s automatickým odstavením reaktora pôsobením automatickej ochrany 1.

Radiačná ochrana

Spoločnosť napĺňa požiadavky na zabezpečenie radiačnej ochrany ľudí a životného prostredia pred ožiarením a pred jeho účinkami, vrátane prostriedkov na dosiahnutie radiačnej ochrany.

Princíp ALARA (As Low As Reasonably Achievable – tak nízko, ako je rozumne dosiahnuteľné) ako základný princíp radiačnej ochrany je aplikovaný na riadenie osobných dávok personálu a dodávateľov, tvorbu rádioaktívnych odpadov a uvoľňovanie rádioaktívnych látok do životného prostredia. V oblasti radiačnej ochrany sú v spoločnosti dlhodobo dosahované výborné výsledky.

Ani v jednom prípade nedošlo v minulom roku k prekročeniu limitov individuálnych dávok personálu. Nevyskytla sa žiadna radiačná nehoda ani havária. Aktivity plynných a kvapalných výpustí do životného prostredia boli taktiež nízke a v medziach stanovených smerných hodnôt. Z hľadiska ochrany obyvateľstva to znamená, že maximálne hodnoty vypočítaných individuálnych efektívnych dávok dosahujú rádovo desatiny mikrosieverta.

To je zanedbateľné v porovnaní so základným ročným rádiologickým limitom ožiarenia pre jednotlivca z radov obyvateľstva spôsobeného prevádzkou jadrových elektrární. Limit stanovený rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR je 50 mikrosievertov. Čítať viac

Radiačná ochrana
Radiation protection
0,000001 μSv

Maximálne hodnoty vypočítaných individuálnych efektívnych dávok
dosahujú rádovo desatiny mikrosieverta.

Radiation protection
1,500 μSv

Stredná dávka z ožiarenia pri lekárskych aplikáciách

10 μSv

Tri hodiny letu lietadlom v 10 km výške

Havarijné plánovanie

Spoločnosť spĺňa požiadavky trvalej pripravenosti na plnenie plánovaných opatrení v oblasti havarijného plánovania v prípade nehody alebo havárie, pravdepodobnosť výskytu ktorých je mimoriadne nízka. Systém havarijnej pripravenosti v Slovenských elektrárňach je trvale udržiavaný, testovaný a zlepšovaný na základe vlastných skúseností a skúseností prevádzkovateľov iných elektrární vo svete.

Hlavným cieľom v oblasti havarijnej pripravenosti je zabezpečiť technickú, personálnu a dokumentačnú pripravenosť zamestnancov a externých osôb na úspešné zvládanie mimoriadnych udalostí a na zmiernenie ich následkov. Pritom sa kladie dôraz najmä na prevenciu vzniku nehôd alebo havárií.

Systém manažérstva bezpečnosti

Registrované pracovné úrazy – vývoj

* závažné úrazy podľa hodnotenia spoločnosti Enel (nad 30 dní PN)
Vymeškané kalendárne dni v dôsledku pracovných úrazov zamestnancov Slovenských elektrární poklesli v roku 2014 v porovnaní s rokom 2010 o 70,3 %.

Evidované pracovné úrazy – vývoj
Úrazová početnosť (FR) a úrazová závažnosť (SI)
Kontrolná činnosť
bezpečnostní technici
vedúci zamestnanci
kontroly u dodávateľov
počet kontrol
2 970
4 721
5 500
počet nedostatkov
2 341
3 328
685

Štátny odborný dozor vykonal v roku 2014 na pracoviskách Slovenských elektrární celkovo 11 kontrol, pri ktorých bolo zistených celkovo 70 nedostatkov.

Hlavné iniciatívy v oblasti BOZP a OPP
  • tréning (kurz defenzívnej jazdy vodičov služobných vozidiel, kontrola a preberanie lešenia, práce so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, stiesnené priestory);

  • rozšírenie projektu „One safety“ (pozorovanie rizikových správaní) na administratívne priestory;

  • rozšírenie modulu SAP BOZP na jadrové elektrárne;

  • mapovanie a klasifikácia azbestu v elektrárňach;

  • zmapovanie používania necertifikovaného náradia (ručne vyrobené náradie);

  • prehodnotenie, klasifikácia a spracovanie dokumentácie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu.

Investičné projekty (capex)

Slovenské elektrárne preinvestovali v roku 2014 celkovo 3 647 600 eur na zvýšenie bezpečnosti.

Ochrana pred požiarmi

V roku 2014 zaznamenali Slovenské elektrárne jeden požiar vo vonkajších káblových priestoroch závodu Jadrových elektrární Bohunice. Pravdepodobne došlo k prúdovému preťaženiu kábla s jednosmerným napätím 220V. Vplyvom protipožiarnych nástrekov káblov nedošlo k lineárnemu šíreniu požiaru po kábloch, ale k jeho samouhaseniu. Požiarom nebola spôsobená škoda na majetku Slovenských elektrární.

Vývoj požiarovosti

V roku 2014 vykonali technici požiarnej ochrany 912 preventívnych protipožiarnych prehliadok, pri ktorých bolo zistených 601 nedostatkov.

Zo strany štátneho požiarneho dozoru boli v roku 2014 vykonané 3 komplexné protipožiarne kontroly. Bolo zistených 18 nedostatkov, ktoré boli odstránené v stanovených termínoch. Ďalej boli v závodoch Slovenských elektrární vykonané 3 tematické protipožiarne kontroly a 5 protipožiarnych kontrol zameraných na odstraňovanie zistených nedostatkov z predchádzajúcich protipožiarnych kontrol.

Podniková bezpečnosť

Slovenské elektrárne kontinuálne venujú pozornosť problematike podnikovej bezpečnosti, ktorá je členená na oblasť informačnej bezpečnosti, fyzickej ochrany aktív, krízového riadenia a riadenia kontinuity činností. Podpora vrcholového manažmentu spoločnosti aktivitám v uvedených oblastiach je zabezpečovaná na úrovni Bezpečnostného výboru spoločnosti a Krízového štábu spoločnosti.

Všetky činnosti sú vykonávané tak, aby bola zabezpečená adekvátna úroveň ochrany chránených aktív spoločnosti voči identifikovaným bezpečnostným rizikám, a aby boli v súlade s bezpečnostnými záujmami a cieľmi Slovenskej republiky (SR).

Security management
Vnútorný kontrolný systém

„Interný audit je nezávislá, objektívna, ubezpečovacia a konzultačná činnosť zameraná na pridávanie hodnoty a zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit pomáha organizácii dosahovať jej ciele tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácie.“

V priebehu roka 2014 vykonal útvar Interného auditu deväť plánovaných interných auditov. V uplynulom období spoločnosť pokračovala v iniciatíve zameranej na boj proti korupcii a monitorovala efektívnosť interných kontrolných mechanizmov, implementovaných v rámci organizačného modelu zameraného na minimalizáciu rizika spáchania takéhoto činu.

Spoločnosť sa zaväzuje rešpektovať vlastný etický kódex, definujúci princípy zodpovedného podnikania, ku ktorým sa spoločnosť hlási. S cieľom zvyšovať etické povedomie zamestnancov spoločnosti boli v priebehu roka organizované rôzne druhy vzdelávacích aktivít, rozsah ktorých bol definovaný v závislosti od úloh a zodpovedností jednotlivých účastníkov. V spolupráci s útvarom Ľudských zdrojov sa tiež pokračovalo v poskytovaní e-learningového školenia, ktoré je určené pre všetkých zamestnancov Slovenských elektrární.

Spoločnosť má zriadenú etickú linku, prostredníctvom ktorej bolo útvaru Interného auditu doručených 9 podnetov a sťažností, poukazujúcich na údajné porušenie etických princípov.

Čítať ďalej